Рубрика: Без рубрики, Ֆիզիկա

ֆիզիկան մաթեմատիկայում

ֆիզիկական երևույթներիմաթեմատիկական մոդելների տեսություն, հատուկ տեղ է գրավում մաթեմատիկայումև ֆիզիկայում։ Մաթեմատիկական ֆիզիկան ֆիզիկայի հետ սերտ կապի մեջ է այն մասով, որ վերաբերում է ֆիզիկական երևույթների մաթեմատիկական մոդելների կառուցմանը. մյուս կողմից՝ մաթեմատիկական ֆիզիկա մաթեմատիկայի, բաժին է, որովհետև կառուցված մոդելները ուսումնասիրում են մաթեմատիկական մեթոդներով։ Ֆիզիկայի շատ բաժինների, օրինակ, էլեկտրադինամիկայի, ձայնագիտության, հիդրոդինամիկայի, առաձգականության տեսության երեույթներին համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելները նկարագրվում են մասնական ածանցյալներով հավասարումներով, ճառագայթման տեղափոխման, թերմոդինամիկայի ու մի քանի այլ բաժինների խնդիրները նկարագրվում են ինչպես գծային, այնպես էլ ոչ գծային ինտեգրալ, ինտեգրալ-դիֆերենցիալ, ֆունկցիոնալ հավասարումներով, որոնք և կազմում են մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումները։

Ֆիզիկական երևույթների մաթեմատիկական մոդելների ուսումնասիրությունը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս ստանալ այդ երևույթները նկարագրող մեծությունների քանակական բնութագրեր, այլև խորանալ այդ երևույթների ֆիզիկական էության մեջ և, երբեմն էլ, կանխատեսել նոր օրինաչափություններ։ Վերը ասվածի դասական օրինակ է Նյուտոնիտիեզերական ձգողության տեսությունը, որը ոչ միայն հնարավորություն տվեց բացատրել հայտնի մոլորակներիշարժումը, այլև կանխատեսել նոր մոլորակների գոյությունը։

Ֆիզիկական երևույթների խորը և ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունը բերում է մաթեմատիկական ֆիզիկայի ավելի բարդ հավասարումների (օրինակ, ոչ գծային հավասարումներ), իսկ քվանտային էլեկտրադինամիկայի, դաշտի աքսիոմատիկ տեսության և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ ուղղությունների զարգացումը բերեց մաթեմատիկական ֆիզիկայի ինչպես նոր մեթոդների, այնպես էլ մաթեմատիկական նոր մոդելների ստեղծմանը (օրինակ, ընդհանրացված ֆունկցիաների տեսությունը, անընդհատ սպեկտրով օպերատորների տեսությունը և այլն)։ Մյուս կողմից, հաշվողական մաթեմատիկայի բուռն գարգացումը հնարավորություն տվեց ստեղծելու մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների լուծման ուղղակի թվային մեթոդներ՝ էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների օգտագործմամբ. դրանցից առաջին հերթին պետք է նշել եզրային խնդիրների լուծման վերջավոր-տարբերակային մեթոդները։

Рубрика: Без рубрики, Ֆիզիկա

Նյուտոնյան Մեխանիկա

Մեխանիկայի բնագավառում Նյուտոնը տալիս է հիմնական ձևակերպումներ ու հասկացությունները, կենտրոնական ուժի տակ շարժվող մարմնի շարժման օրենքները, հիմնավորում է տիեզերական ձգողության օրենքը և տալիս է աշխարհի համակարգի շարադրումը` մոլորակների շարժման տեսությունը ձգողության օրենքի հիման վրա:

Նա գրում է.”Նյութի քանակը այնպիսի չափ է, որը համեմատական է խտությանն և ծաավալին”:

Նյութի քանակը չափվող մեծություն է և որոշում է մարմնի կշռով:

Տարբեր մարմիններ անօդ տարածությունում ընկնում են միևնույն արագությամբ, իսկ ճոճանակները տատանվօւմ են նույն պարպերականությամբ, անկախ բեռից: Նա գտավ, որ ծանրության ուժի հաղորդած արագացումը կախված չէ  մարմնի զանգվածից: Զանգվածն ու նյութի քանակը Նյուտոնի համար համարժեքներ են: Իներցիայի երևութի մասին նա գրում է. ՙՙՆյութի բնածին ուժը նրան դիմադրելու բնորոշ հատկությունն է, որով ցանկացած առանձին վերցրած մարմին պահպանում է իր հանգստի վիճակը կամ հավասարաչափ ուղղագիծ շարժումը (քանի որ այն թողնված է ինքն իր կամքին)՚՚: ՙՙԱյդ ուժը համեմատական է զանգվածին՚՚:

Նյուտոնը ներմուծում է. զանգվածի գաղափարը և նկարագրում այն չափելու եղանակները:

Նյուտոնը ներմուծեց նաև շարժման քանակի հասկացողությունը ՝ որպես շարժման չափ, որը համեմանական է զանգվածին և արագությանը: Դա վեկտորական մեծություն է:

Նյուտոնը ներմուծում է ուժի գաղափարը՝ որպես մարմնի վրա ունեցած ազդեցություն, որն ընդունակ է փոխել մարմնի հանգստի վիճակը, կամ հավասարաչափ ուղղագիծ շարժումը: Այդպիսի ազդեցություն կարելի է ստանալ ոչ միայն հպման դեպքում, այլև որոշ հեռավորության վրա՝ ուժիային կենտրոնով: Ուժային կենտրոնով ստեղծվող ազդեցությունը Նյուտոնն անվանում է կենտրոնական ուժ: Նա շատ լավ պատկերացնում էր ուժային դաշտը:

Հասկանալով շարժման քանակի հասկացողության հիմնարար նշանակությունը դինամիկայի համար, Նյուտոնը նշում է, որ հենց  այդ մեծության փոփոխության արագությամբ է որոշվում ուժի ազդեցությունը, և դրա համար էլ այն դնում է ողջ դինամիկայի հիմքում: Գիտության զարգացումը հաստատեց նրա ճշտությունը, միայն թե ՙՙ շարժման քանակի՚՚-ի փոխարեն այժմ օգտագործվում է ՙՙիմպուլս՚՚ տերմինը:

Նյուտոնը անդրադառնում է տարածության և ժամանակի հասկացողություններին (հաշվանքի համակարգ): Նյուտոնն ընդունում է, որ բնության մեջ գոյություն ունի բացարձակ հանգիստ, հաշվանքի բացարձակ համակարգ, ընդունում է նաև բացարձակ ժամանակի հասկացությունը: Վերջինս հոսում է ինքն իրեն և չի առնչվում որևէ պրոցեսի հետ: Նա գրում է.

ՙՙI. Բացարձակ ժամանակը, կամ իրական մաթեմատիկականը, ինքն իր հետ է, և ըստ իր էության առանց որևէ առնչության արտաքինի հետ, հոսում է հավասարաչափ և այլ կերպ կոչվում է տևողություն: Հարաբերական ժամանակը, կամ թվացյալ ժամանակը, մեր զգայությունների կողմից ընկալվող ճշգրիտը կամ փոփոխականն է՝ ժամը, օրը, ամիսը, տարին՚՚

ՙՙII. Բացարձակ տարածությունը ըստ իր էության անկախ է և չի առնչվում որևէ արտաքինի հետ, միշտ մնում է միատեսակ և անշարժ: Հարաբերական տարածությունը դրա չափն է, կամ մի ինչ-որ սահմանափակ շարժման մաս, որը որոշվում է մեր զգայություններով՚՚: 

ՙՙIII. Տեղը՝ տարածության մի մասն է, որը զբաղեցված է մի մարմնով և տարածության համեմատ լինում է կամ բացարձակ, կամ հարաբերական՚՚:

ՙՙIV. Բացարձակ շարժումը մարմնի տեղաշարժման է մի բացարձակ տեղից մյուսը, հարաբերականը՝ հարաբերական տեղից՝ հարաբերականը՚՚: 

Թեկուզև գործնականում մենք ճանաչում ենք թվացյալ հարաբերական շարժումները, մենք կարող ենք դրանցով գտնել իրական շարժումները և դրանվ պատճառները: Որպես օրինակ, Նյուտոնը ներկայացնում է իր հայտնի փորձը պտտվող դույլով: Եթե նախորդ ոլորված պարանից ամրացված ջրով լցված դույլը կախենք առաստաղից և բաց թողնենք, ապա պարանի պտտման-բացման հետ միաժամանակ կպտտվի դույլը: Ջուրը միանգամից չի տարվում շարժմամբ և նրա մակերևույթը սկզբում հարթ է, այսինքն՝ դույլի համեմատությամբ ջուրը գտնվում է ուժեղ հարաբերական պտուտի մեջ, և այդ հարաբերական շարժումը չի անդրադառնում նրա վիճակի վրա: Շարժմանը ներգրավվելուն զուգընթաց, ջրի մակերևույթը ձևախախտվում է: Մեծագույն ձևախախտում(դեֆորմացիա) կնկատվի այն դեպքում, երբ ջրի պտտման արագությունը դույլի նկատմամբ հավասար լինի զրոյի: Այդ պահին ջրի բացարձակ շարժումը ամենամեծը կլինի: Այստեղից Նյուտոնը հետևություն է անում, որ կարելի է հատնաբերել պտտական շարժումը բացարձակ դատարկ տարածության մեջ: Արագացումը Նյուտոնի մեխանիկայում բացարձակ բնույթ է կրում:

Рубрика: Без рубрики, Հայոց պատմություն

Դավիթ Բեկ

Արևելյան Հայաստանի բնակչությունը 18-րդ դարի սկզբերին իրանական խաների բռնության ներքո ենթարկվում էր սոցիալական ու ազգային ճնշման, որից ելք էր որոնում ապստամբական շարժման մեջ։ 1720-ական թվականներին հայ ազատագրական շարժումները նոր վերելք ապրեցին, մտան զինված պայքարի շրջանը։ Գործողության մեջ դրվեց Ռուսաստանի օգնությամբ Հայաստանն ազատագրելու՝ Իսրայել Օրու ծրագիրը։ Շարժման առավել աչքի ընկնող կենտրոններն էին Ղարաբաղն ու Սյունիքը։ Ազատագրական շարժմանը նպաստող գործոններ էին՝ Իրանում սկսված խռովությունները. հատկապես աֆղանների ապստամբությունը, 1722 թվականին նրանց կողմից Իրանի մայրաքաղաք Սպահանի գրավումը և Սեֆյանների ազդեցության անկումը։ Հայերին առանձնապես ոգևորում էր կասպիական ափերին ռուսական զորքերի հայտնվելը, ինչպես նաև հայ–վրացական զինակցության առկայությունը։ 1722 թվականին Ղափանի ավագների անունից Ստեփանոս Շահումյանը դիմեց Վրաց թագավոր Վախթանգ VI–ին և խնդրեց նրա բանակում եղած հայ նշանավոր զորականներից ուղարկել Սյունիք՝ ժողովրդի զինված շարժումը գլխավորելու համար։ 1722 թվականի վերջին մի խումբ հայ զինվորականների հետ վրաստանից Դավիթ-Բեկը ուղարկվում է Սյունիք։

Рубрика: Без рубрики, Ֆիզիկա

Ֆիզիկան բժշկությունում

Բժշկագիտությունն արհեստից գիտության վերածելու առաջին որոշիչ քայլերն արտասահմանում կատարվել են 19-20-րդ դարերում՝ բնական գիտությունների նվաճումների և տեխնիկական առաջընթացի ազդեցությամբ։ Ռենտգենյան ճառագայթների հայտնագործումը ռենտգենախտորոշման սկիզբն է դրել, առանց որի անհնար է պատկերացնել հիվանդի խորացված հետազոտությունը։ Բնական ռադիոակտիվության հայտնագործումը և միջուկային ֆիզիկայի բնագավառում դրան հաջորդած հետազոտությունները պայմանավորել են ռադիոկենսաբանության զարգացումը։

Բժշկագիտության արագ առաջընթացը պայմանավորված է եղել ոչ միայն ֆիզիկայի և տեխնիկայի հայտնագործություններով, այլև քիմիայի և կենսաբանության նվաճումներով։ Գործնական կլինիկայում ներդրվել են հետազոտման քիմիական և ֆիզիկական մեթոդներ, խորացել են կենսաբանական, այդ թվում նաև հիվանդագին գործընթացների քիմիական հիմքերը։

Բժշկասոցիալական բժշկագիտությունը ձևավորվել է հիգիենայի բնագավառի ուսումնասիրություններով. ԵՊԲՀ-ի ընդհանուր հիգիենայի ամբիոնում կատարվել են երեխաների և դեռահասների ֆիզիկական զարգացման, սննդի և ճառագայթային հիգիենայի, թափոնների վնասազերծման, ջրամատակարարման և ջրամբարների պահպանության հարցերին վերաբերող հետազոտություններ։ Առաջարկվել է հիգիենային մեծ առավելություն ունեցող խմբակային ջրմուղների կառուցումը։

Рубрика: Без рубрики, Հայոց պատմուտյուն

«Մեր գերդաստանը»

Հայրական կողմս՝

Պապիկիս հայրը արմատներով Ջանֆիդա գյուղից է, այնտեղից է նաև նրա կինը, այսինքն՝ պապիկիս մայրը։ Նրանք, ամուսնանալով և ընտանիք կազմելով, ունեցել են վեց երեխա՝ չորս տղա, երկու աղջիկ։ Պապս ընտանիքի ավագ որդին էր, նրա անունը Ստյոպա էր։ 
Տատիկիս անունը Լիլյա է: Նրա հայրը՝ Արիստակեսը պատերազմի հերոս էր, իսկ մայրը ազգությամբ ռուս էր։ Տատիկս ու պապիկս ունեն երեք երեխա՝ հայրս և նրա երկու քույրերը։ Հայրս նույնպես ունի երեք երեխա՝ ես և երկու քույրերս։ Ես կրում եմ պապիկիս անունը։

Մայրական կողմս՝

Մայրական պապիկիս հայրն ու մայրը պատմական Հայաստանի Կարսից են: Նրանք ունեցել են չորս երեխա՝ երկու տղա, երկու աղջիկ։ Մայրական տատիկս ազգությամբ ուկրաինացի է։ Նա և պապիկս  ունեն չորս երեխա՝ մեկ տղա, երեք աղջիկ։

Ես հպարտ եմ, որ սերում եմ հենց այսպիսի նախնիներից։

Рубрика: Без рубрики

Classwork

 1. what re learnieig English for?
 2. when sof of things ara you good at?
 3. what kings of things are you inferensted in?
 4. what do you spend mostmoney on?
 5. what do clubs or groups you belong to?
 6. what kInds of things are you woli`ef about?
 7. who do you ussualy have lunch whith?
 8. who do you confins in?
Рубрика: Без рубрики

Նածագիծ. Ուրվականների գյուղեր

Այս նածագծի շնորհիվ մենք կբացահայտենք գյուղեր որոնք լքված են այսինքն ունեն շատ քիչ բնակչություն: Առաջին փուլում համացանցից ինֆորմացիա ենք հավաքում այդ գյուղի մասին, երկրոդ փուլում այցելում են գյուղ և պարզում արտագաղթի պատճառները, երրորդ փուլում կատարում ենք հետազոտական աշխատանք և առաջի երկու փուլերից հետևություն անելով կազմում կարծիք:

Կողբավան գյուղի մասին

Կողբավան գյուղը գտնվում է Հայաստանի Արմավիր կենտրոնից 33 կմ արևմուտք, ծովի մակերևույթից 1175 մետր բարձրության վրա: Կողբավան գյուղը համարվում է լքված այն ունի ընդհամենը 187 բնակիչ, գյուղի բնակիչները զբաղվում են խաղողագործությամբ և պտղագործությամբ, կարծես թե բոլորը մոռացել են այդ գյուղի մասին, գյուղում չկա ոչ մի խանութ, դպրոց, մանկապարտեզ, իսկ բնակիչները խմելու ջրի և գազի համար ուղակի երազում են, գյուղի գյուղապետարանը ժամանակ առ ժամանակ ջուր է մատակարարում գյուղի բնակիչներին: Գյուղը ունի հնարավորություն երեխաներին ամեն առավոտ տանելու հարևան գյուղի դպրոց գյուղը ունի չորս սովորող երկուսը 1-ին դասարան, իսկ մյուս երկուսը 2-րդ, գյուղում կան նաև ավելի մեծ տարիքով երեխաներ ովքեր հնարավորություն ունեն սովորելու, բայց ամաչում են մեծ տարիքում գնալ դպրոց և սովորել 1-ին դասարանում: Նաև գյուղում չի գործում ոչ մի ձևի փոխադրամիջոց մարդիկ մարզկենտրոն առևտուր անելուհամար քայլում են մի քանի կիլոմետր, որպեսզի կարողանան օգտվել երթուղային տաքսիից:

Գյուղում կա ընդհամենը մեկ փողոց, գյուղացիների մեծ մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի և վերադառնում է գարնանը, բնակիչների մեծ մասը սբաղվում են անասնապահությամբ և հենց դրա միջոցով էլ կարողանում են հոգալ ձմեռվա վառելիքի կարիքը:

Рубрика: Без рубрики

Առաջին կիսամյակի ամփոփում

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

 • Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 26 ժամ բացակայություն,հիվանդություների պատճառով,ոչ մեկ չեմ զգուշացրել ։
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
 • Русский — 10 նյութ
 • Հայոց լեզու — 17 նյութ
 • Հանրահաշիվ — նյութ չունեմ
 • Նախագծային աշխատանքներ — նյութ չունեմ
 • Պատմություն — 11 նյութ
 • Քիմիա — 7 նյութ
 • Անգլերեն — 15 նյութ
 • Աշխարհագրություն — 4 նյութ
 • Գրականություն — 13 նյութ
 • Երկրաչափություն — նյութ չունեմ
 • Իրավունք — 3 նյութ
 • Կենսաբանություն — 6 նյութ
 • ֆիզիկա  — 4 նյութ
  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
 • Մասնակցել եմ սահմնաված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին:
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում
 • մասնակցել եմ 4 ճամփոդության
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
 • Գրականությունից կատարել եմ թարգմանչական աշխատանքներ:
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
 • չեմ մասնակցել
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
 • Մասնակցել եմ
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
 • չեմ մասնակցել
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
 • Մասնակցել եմ մեդիա — ուրբաթներին
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
 • ունեմ 1 բանավոր նկատողություն
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Русский — բավարար
 • Հայոց լեզու — լավ
 • Հանրահաշիվ — բավարար
 • Պատմություն — բավարար
 • Քիմիա — լավ
 • Անգլերեն — լավ
 • Աշխարհագրություն — բավարար
 • Գրականություն — լավ
 • Երկրաչափություն — բավարար
 • Իրավունք — գերազանց
 • Կենսաբանություն — լավ
 • ֆիզիկա  — բավարար
 • Ֆիզկուլտուրա —  գերազանց
 • Տեխնոլոգիա — գերազնաց
 • Երգ — գերազանց
 • Պար — գերազանց
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
 • առաջարկներ չունեմ
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք

Ընթերցանություն

Թարգմանություն

Ֆիլմերի դիտում

 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
 • Առաջարկ չունեմ
 • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը
 • Մասնակցելու եմ առարկայական նախագծերի, ճամբորդությունների, սպորտային նախագծերի
Рубрика: Без рубрики, Գրականություն

Վերլուծություն «Լինել ծնված»

Այս ստեղծագործությունում պատմվում է մարդու մանկության, առաջին քայլերի, տոհամածառի մասին: Իմ կարծիքով չափազանց հաճելի է այսպիսի ստեղծակաործություներ կարդալ և ընկնել մանկության հիշուղություննեի գիրկը: Շատ հետաքրքրաշարժ էր երբ հեղինակը մարդուն համեմատում էր թրջունների հետ: Նաև ստեղծագործության մեջ գրված է, որ հայը միշտ իրեն ամենից լավ կզգա Հայաստանի լեռների մեջ: Ես այս առտահայտությունը հասկանում եմ այպես. ինչպես ձուկն է իրեն լավ ըզգում ջրի մեջ, ինչպես փազլի ամեն կտորը իր տեղն ունի իր նկարի մեջ, ոչ ուրիշ նկարի այդպես էլ հայը իր հայրենիքում է ազատ, հանգիստ, երջանիկ:

Рубрика: Без рубрики

Իմ մասին

Ես Ստյոպա Արմենի Քերոբյանն եմ ։ Ծնվել եմ 23.07.2005թ․,Երևան քաղաքում։ Ութը տարի սովորել եմ Երևանի Դ․Դեմիրճյանի անվան հ․27 հիմնական դպրոցում։ Ցանկանում եմ ուսումս շարունակել Մ․ Սեբաստացու անվան կրթահամալիրի ավագ դպրոցում։ Ունեմ բազմաթիվ երազանքներ,ամենակարևորը՝ բժիշկ դառնալն է։ Ընտանիքս բաղկացած է 5 հոգուց՝ հայրս,մայրս,քույրերս։ Չորսը տարի հաճախել եմ լողի։ Սիրում եմ զբաղվել սպորտով,համակարգչով։