Рубрика: հայոց լեզու

Բարդությունների տեսակներ

1.Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։
Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձօձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,
փորձանոթ, հողագունդարծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց,
հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,
քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծժամագործդիմաքանդակ, ծաղկաման,
սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ,
դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,
հիշարժան, շաքարաման, գորգագործզովաշունչցուցահանդես, քարանձավ,
ջրագռավ, լուսամուտզբոսավայրհացաթխում։

 2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով
բաղադրված 5-ական բարդություն:

Արև – արևամերձ, արևածաք, արևմուտք, արևելք, արևածին։

Լույս – լուսարձակ, լուսանկար, լուսացույց, լուսաբան, լուսաբախախ։

Հող – կավահող, հողաբաժան, հողաբան, հողագետ, հողագլուխ։

Ջուր – ջրափ, ջրահարս, ջրաչափ, ջրաբան, ջրաման։

Նկար- լուսանկար, նկարագեղ, նկարագիր, նկարագործ, նկարագրական։
 3. Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված
բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտ, գնողունակություն,
գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանքեկամտաբերություն,
ընկերություն, երկկողմանիտանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական, խտրականություն, կենսագործունեություն, կանխավճար, մրցակցություն,
ֆիրմային, ողնաշարավոր, ձեռնարկատիրությունսահմանափակություն,
շուկայական, ճանապարհաշինական վերավաճառք, աշխատաժամանակ,
տնտեսագիտություն, տնտեսություն, կանխակալ:
 4.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել հնչյունափոխված
բաղադրիչ ունեցող և չունեցող կրկնավոր բարդությունները։ Կազմե՛լ 6
նախադասություն՝ երեքում գործածելով հնչյունափոխված, իսկ մյուս երեքում՝
չհնչյունափոխված բաղադրիչով բարդություն։
Բարակ-մարակ, հեռու-հեռու, արագ-արագ, աման-չաման, պարապ-սարապ,
քուլա-քուլա, առոք-փառոք, տեղ-տեղ, մանր-մունր, զույգ-զույգ, փոքր-մոքր, այլունփայլուն, խումբ-խումբ, մարդ-մուրդ։
5. Կազմե՛լ տրված կաղապարներին համապատասխան
բարդություններ։
Արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց -լուսանկարչական

նախածանց-արմատ-վերջածանց – տգիտություն
արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց – արծաթագործություն

արմատ-արմատ – լուսարձակ

արմատ-վերջածանց-վերջածանց – մտավորականություն

նախածանց-հոդակապ-արմատ – արտասահման

արմատ-հոդակապ-արմատ – ծաղկափոշի

Рубрика: հայոց լեզու

Բառակազմություն

Գտնե՛լ մեկ արմատ և երկու ածանց ունեցող բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով այդ բառերը։
Լուսանկարչական, տեսականորեն, գրահրատարակչական, հացթուխ,
ծովեզրյա, դարբնություն, բարեհամբույր, ատաղձագործ, մանրանկարչություն,
հրուշակագործ, վերաբաշխում, գիտականորենանօգնական, բազմություն,
տգիտություն:
2. Գտնե՛լ մեկ արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը:
Հայեցակարգ, մետաղյա, բացառիկ, ասեղնագործություն, հաշվեկշիռ,
որսորդպողպատե, ձուլակաղապար, հնություն, ժամանակահատված,
արժեիջեցում, նվիրում, միջազգային, գունեղիրականություն, ընդհանրացում,
հարթակխտրականությունմեղմորեն, միջնակարգ, շարժուն, ներգաղթյալ,
մենաշնորհ, միջուկ, բուսականություն։
 3. Առանձին սյունակներով դուրս գրե՛լ նախածանց,
վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։

Նախածանցավոր – Անհայտ, հակաթույն, տգեղ, արտապատկեր, ենթավարպետ, գերադաս, հարակից, ներգրավում, անհարմար, ապաշնորհ, անթիվ, չկամ։

Վերջածացնավոր – խնձորենի, մթերային, կաղնուտ, միլիոնավոր, ցուցանակ, կղզյակ, հայրական, տրամագծորեն, հավաքածու, լսարան, ծիծաղելի, մորթեղեն, միտք։

Թե՛ նախածանցավոր, թե՛ վերջածանցավոր – անմտություն, վերահաշվում, անհոգաբար, անհավատալի, համատեղություն։

Рубрика: հայոց լեզու

հոդակապ ունեցող բառերը։

Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։
Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,
փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց,
հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,
քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման,
սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ,
դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,
հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ,
ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։

Рубрика: հայոց լեզու

Երկշարք բաղաձայնների ուղղագրություն

1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ղ կամ խ։

Աղբյուր, աղջիկ, խրոխտ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն),
հախճապակի, աղքատ, բողկ, տախտակ, գաղթ, դաղձ, կմախք, դեղձ,
դեղձանիկ, եղբայր, զեղչ, թուղթ, կեղտ, կողպեք, կողք, հաղթել,
տաղտկալի, հղկել, ճեղք, կխտար, մաղթել, մեղք, մղկտալ, շաղկապ,
շղթա, թուխպ, ողբ, ողջ, ողկույզ, ցողաթաթախ, պղտոր, ուղտ
(սապատավոր կենդանի), ուխտ (երդում, դաշինք), փեղկ, ծղնի, փողք,
քաղցր, սանդուխք, ծխնելույզ, փախչել, սեղմել։

2.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։
Վառվռուն, ախորժակ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ,
թրթուր, կարկառել, երկնակարկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, կռճիկ,
արժանի, ճռճռալ, արհամարհել, գրգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր, խոժոռ,
թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։

3. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց թողած տառերը (մ-ն, ժ-շ, զ-ս)։
ա) Ամբաստանել, ըմպանակ, ամբար, անբարիշտ, շամփուր,
զամբյուղ, ամբարձիչ, ամբարտակ, շիմպանզե, ամբարտավան, ամբիոն,
ամբոխ, ամբողջ, ամպամած, ամփոփ, ամֆիթատրոն, անբասիր,
բամբակ, բամբուկ, թմբուկ, գամփռ, դամբարան, ըմբոստ, ըմբռնել,
թմբլիկ, համբավ, անբավ, ճամբար, ճամփորդ, ճանապարհ, չեմպիոն,
սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ։

բ) Ապառաժ, պատշգամբ, գույժ, դշխեմ, դշխո, երաշտահավ,
խոժոռ, խոշոր, հուժկու, դրժել, նաժիշտ, օժտել։

գ) Ավտոբուս, գիպս, բզկտել, վազքուղի, նարգիզ, համհարզ,
հիպնոս, որպես, ֆիզկուլտուրա

Рубрика: հայոց լեզու

Երկհնչյուններ և ձայնակապ

 • 1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերը, որոնցում երկհնչյունկա, և ընդգծե՛լ երկհնչյունը:
 • Գարունդ հայերեն է գալիս,
  Ձյուներդ հայերեն են լալիս….
 • Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
  Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից…
 • Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
  Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
  Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։
 • Ծանր նստել է քարափը ձորում,
  Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։
 • Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
  Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
  Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
  Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
  Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
  Իր ներսը նայի, և ով իմանա,
  Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
  Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
  Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։
 • 2.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։
  Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
  ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,
  համբյուր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձյութ, կայտ, շաբաթօրյակ,
  հյուսն։
  3.Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի
  երկհնչյուն կա։
  Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
  մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
  հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
  յուրային։
  4. Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
  ու բաղաձայնների քանակը։
  Ակունք- 3 բաղ․ 2 ձայն․ , բարձունք – 5 բաղ․ 2 ձայն․ , խճանկար – 5 բաղ․ 2 ձայն․ , անդունդ – 4 բաղ․ 2 ձայն․, հրաժեշտ – 5 բաղ․ 2 ձայն․ , պայթյուն – 3 բաղ․ 2 երկհնչ․ , դաստիարակ – 5 բաղ․ 4 ձայն․, մանրէ – 3 բաղ․ 2 ձայն․, սրբատաշ – 5 բաղ․ 2 ձայն․ , հյուլե – 2 բաղ․ 1 երկհնչ․, անընդհատ – 5 բաղ․ 3 ձայն․, սրընթաց- 5 բաղ․ 2 ձայն․, մերթընդմերթ – 8 բաղ․ 3 ձայն․, մտավոր – 5 բաղ․ 2 ձայն․ , դազգահ – 4 բաղ․ 2 ձայն․:
 • 5. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յա, իա, եա։
  Հեքիաաթ, ակացիա, բամեաշ, այծյամ, էներգիա, Անդրեաս, եղյամ,
  էքսկուրսիա, խավյար, կղզյակ, Սուքեաս, կրյա, միլյարդ, վայրկյան, Բենյամին,
  մումիա, Սիսյան, փասեան, միմյանց, Արաքսյա, դաստեարակ, լյարդ, քիմյա,
  օվկիանոս, անցյալ, Ազարիա, Անանյա, Եղեա, Եղեազար, Երեմիա, հեծյալ,
  Զաքարեա, Մարիամ, Ամալիա, Օֆելիա։
  6. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յո, իո, եո։
  Ամբիոն, աքսիոմ, բրաբիոն, լեգիոն, հետյոտն, արդիոք, մարմարիոն,
  թեորեմ, մեդալիոն, միլիոն, ակորդիոն, չեմպիոն, պանսիոնատ, Սրապիոն,
  տրիլիոն, օրյորդ ավիացյոն, ինդուկցյոն, ամյոբա, քամելիոն։
  7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։
  Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել, վայելել,
  գայիսոն, էակ, ատամնաբուժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,
  միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական
Рубрика: հայոց լեզու

Երկշարք բաղաձայնների ուղղագրություն

Երկշարք բաղաձայններ
Ղ-խ, ր-ռ, մ-ն, զ-ս, ժ-շ

1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ղ կամ խ։

Աղբյուր, աղջիկ, խրոխտ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն),
հախճապակի, աղքատ, բողկ, տախտակ, գաղթ, դաղձ, կմախք, դեղձ,
դեղձանիկ, եղբայր, զեղչ, թուղթ, կեղտ, կողպեք, կողք, հաղթել,
տաղտկալի, հղկել, ճեղք, կխտար, մաղթել, մեղք, մղկտալ, շաղկապ,
շղթա, թուխպ, ողբ, ողջ, ողկույզ, ցողաթաթախ, պղտոր, ուղտ
(սապատավոր կենդանի), ուխտ (երդում, դաշինք), փեղկ, ծղնի, փողք,
քաղցր, սանդուխք, ծխնելույզ, փախչել, սեղմել։

2.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։
Վառվռուն, ախորժակ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ,
թրթուր, կարկառել, երկնակարկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, կռճիկ,
արժանի, ճռճռալ, արհամարհել, գրգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր, խոժոռ,
թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։

3. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց թողած տառերը (մ-ն, ժ-շ, զ-ս)։
ա) Ամբաստանել, ըմպանակ, ամբար, անբարիշտ, շամփուր,
զամբյուղ, ամբարձիչ, ամբարտակ, շիմպանզե, ամբարտավան, ամբիոն,
ամբոխ, ամբողջ, ամպամած, ամփոփ, ամֆիթատրոն, անբասիր,
բամբակ, բամբուկ, թմբուկ, գամփռ, դամբարան, ըմբոստ, ըմբռնել,
թմբլիկ, համբավ, անբավ, ճամբար, ճամփորդ, ճանապարհ, չեմպիոն,
սիմֆոնիա, սմբակ, սուսամբար, փամփուշտ։

բ) Ապառաժ, պատշգամբ, գույժ, դշխեմ, դշխո, երաշտահավ,
խոժոռ, խոշոր, հուժկու, դրժել, նաժիշտ, օժտել։

գ) Ավտոբուս, գիպս, բզկտել, վազքուղի, նարգիզ, համհարզ,
հիպնոս, որպես, ֆիզկուլտուրա

Рубрика: հայոց լեզու

Բաղաձայնների ուղղագրություն

Եռաշարք բաղաձայններ
Բ-պ-փ, գ-կ-ք, դ-տ-թ, ձ-ծ-ց, ջ-ճ-չ

1։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։

Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ,

իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր,

փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, 

Սերոբ,ապշել, սուրբ, սրբել, հղփանալ, ուրբաթ, Քերոփ, թպրտալ, 

Աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

 2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։

Անգամ, ավագ, կողպեկ, գոգ, երգ, զուգ.ել, թագավոր, վարակել,

թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի,

հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերո, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե,

մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք, փողք, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք,

պատարագ, պարգև, սուգ, արտասուք, փակցնել, թագցնել, ուրագ,

օգնել, Օքսեն, վարուցանք, քսուկ, օգուտ։

 3. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։

Աղոթք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ, արդուկ, բարդ,

բերդ, բուրդ, դադար, դրդել, երթիկ, երդում, զարդ, լաջվարդ, զվարթ,

լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի,

հաղորդել, պատգարակ, մարդ, նյարդ, սթափվել, թատերական, Նվարդ,

որդ(ճիճու), որթ (խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ,

շքերթ, Վարդգես, վրդովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ,  խրտվիլակ,

ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել,

ընդարմանալ։

4.Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։

Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղձագործ, գլուխկոնծի,

համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խձկել, առանցք, դաղձ,

դարձ, կցկտուր, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, դերձան,

խուրձ, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրց, լպրծուն, հարձակվել,համբարձվել, 

Համբարձում, փայծաղ, որձ, վարձ, ուրց, փորձ, որձւալ, օձ, օձիք։

5. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։

Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար,

գոճի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիճել, թռչել, 

թրջել,իջնել, կարկաջել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն,

մահճակալ, առողջ, ոջիլ, կաչաղակ, վերջ։

Рубрика: հայոց լեզու, Գրականություն

Տարվա ամափոփում

Այս ուսումնական տարվա ընթացքում մեր հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհին Տիկին Ելենան էր։ Նա մեզ տվեց շատ մեծ քանակով գիտելիքներ, ես ուրախ եմ, որ հենց Տիկին Ելենան դարձավ մեր նոր ուսուցչուհին։ Տարվա ընթացքում Տիկին Ելենայի հետ կատարեցինք լեզվական աշխատանքներ, գրականական աշխատանքներ, մասնակցեցինք նախագծերին, ծեսերին, ճամփորդություններին:

Рубрика: հայոց լեզու

Գործնական քերականություն

1։ . Տրված բազմիմաստ բառերից յուրաքանչյուրով կազմե՛լ
երկուական նախադասություն՝ բառերը գործածելով տարբեր իմաստներով։

Հաց

Սեղանի շուրջ նրանք հաց էին ուտում:

Թոնիրն վառելուն պես նա սկսեց հաց թղելը:

ծով

Այս ամռանը նա հասցրեց լողալ ծովում:

Իջևանի ծով դաշտերը կարծես ոսկիներ լինեն:

ալեկոծվել

քար

Ինչ նրան նեղացրել եմ սրտիս մեջ կարծես մի մեծ քար լինի:

Նա քարով արվածեց իր ընկերուհուն:

երկաթե։

Մեր տունը պատրաստված է շատ ամուր կարծես երկաթե լինի:

Читать далее «Գործնական քերականություն»