Рубрика: English

Stylistic Analysis of “After Twenty Years” by O. Henry

Introduction

Generally saying, everything has its own unique and mesmerizingly beautiful soul, so does the literature. In the huge world of literature there are so many complicated, but at the same time awesome hidden things that one generation is not enough for finding all them out. By the way our generation found out one of the marvelous ones – the stylistic devices. Stylistic devices let the writer to fully express all the emotions that he/she has in him/her and give a lit explanation of the story. It gives a writer an amazing opportunity to amaze a reader, and a reader – to be amazed by a story. In literature and writing stylistic devices are the key to success. They help a writer to take a reader to another world of books. At the same time it helps a student to astonish the teacher.

The aim of my paper is to analyze O. Henry’s one of amazing books called ‘After twenty years’. While reading it We noticed a lot of stylistic devices and thought that it would be a good choice for this paper. It has a really amazing language of stylistic devices and also astounds with the gist, adjectives and the connection of the paragraphs.

“After twenty years” is one of the best stories of O. Henry. It is about a man, whose name is Bob, who came to the same place for keeping an appointment he made twenty years ago with his dearest friend – Jimmy Wells. In the story it is told that that two men were amazing friends and one day, when their paths had to be destined, twenty years ago they made an appointment to meet at the same place, at the same time and tell each other about what they have achieved. Unfortunately, after twenty years it turns out too late for being as good friends as they were for a long time ago.

Рубрика: English

Circle the correct words.

I used to go surfing every morning. That’s how I lost my leg to a shark. I used to enter competitions. I won quite a few trophies. Now I have to watch from the beach. It was tough at first but I used to it now. At first it was really weird having only one leg. I spent about six months getting used to go going everywhere in a wheelchair and then the doctor told me I was ready for an artificial leg. He fitted it a year ago and, at first, I found it really hard to use but I completely used walking on it now. It’s so comfortable I sometimes forget it’s not my real leg.I used to have a really active life. Apart from the surfing I 7am used go mountain biking and hiking. At first I thought I’d lose all that, but it’s amazing how much you can still do. Of course, I’m not as quick as I used to being .I haven’t got used to “go going back into the sea yet. It’s difficult to get the memory of that shark attack out of my head.

Рубрика: English

Legend

The Kray Brothers, Reggie and Ronnie, were such ostentatiously violent and vulgar gangsters that they practically constituted a self-parody. They were both newly in jail when the then-also-new comedy troupe Monty Python’s Flying Circus deemed to lampoon them with a sketch about “The Piranha Brothers,” Doug and Dinsdale, but the thing about that sketch, as it happened, was just how little it needed to stray from reality in order to hit the comic mark. Nevertheless, the Krays, who ruled criminal London from the late 1950s until their imprisonment in 1968, did real and wide-ranging human harm in their careers; this is a fact that Brian Helgeland, writer and director of a new crime movie about the twins, doesn’t seem to have any good ideas about what to do with. But that isn’t why “Legend” is such a muddle right off the bat.Right off the bat it’s a muddle because of Helgeland’s slavish devotion to Martin Scorsese, a bad thing to display when you don’t have Scorsese’s chops. Early on in the picture, as Reggie Kray, the relatively charming, less psychotically violent of the fellows, is courting his future wife Frances, Helgeland opts to do a little “GoodFellas.” As Reggie escorts Frances into a pub where he’s the kingpin, the moving camera follows from behind and glides alongside the couple as various friends of Reggie pay their respects. On a stage at the back, a singer is crooning “The Look of Love,” a song that had not actually been written when the scene takes place, but never mind that. You know where this is going. Helgeland wants to create his own version of the famed Copacabana tracking shot in Scorsese’s legendary 1990 gangster film, but he hasn’t quite worked out all the choreography—hence, the aforementioned singer ends up performing the world’s longest version of “The Look of Love,” at least until the point at which the sound editor or someone decided to have mercy and faded the guy out and substituted some generic-sounding movie music. This is merely one example, and a pretty outstanding one. There are plenty more throughout the film. (All of this is doubly stupefying when one recalls what a solid job Helgeland did in both writing and directing departments in his last picture, the 2013 Jackie Robinson story “42.”)

Рубрика: English

Homework

1. Gordon? I think he is writing a letter at the moment

2 .Yes, the match is on tv now, but we are losing

3. Right now, Margaret is having a shower. Do you want to ring later ?

4.Sally is staying with her aunt for a few days

5.I am lying! Its true ! I did see Madonna at the supermarket

6. We are having lunch, but i can come round and help you later

7.are you playing music up there? Its really noisy!

Рубрика: English, Հայոց պատմություն, Քիմիա, էկոլոգիա, կենսաբանություն, հայոց լեզու, հասարակագիտություն, Գրականություն, մաթեմատիկա

Հաշվետվություն 2020-2021

Եվս մեկ ուսումնական տարի մոտեցավ իր ավարտին… Եվս մեկ տարի հաղթահարեցինք և ճանապարհեցինք անցյալ… Տարվա սկզբից նպատակ էի դրել բարելավվել գիտելիքներս և ավելի լուրջ տրամադրվել դպրոցում հանձնարարված դասերին, կարծես թե հաջողեցի: Ունեցա անկրկնելի տարի՝ նոր ծանոթություններով, ընկերներով, ուսուցիչներով, պահերով: Ուսումնական պարապմունքների շրջանակից դուրս էլ ընկերներիս հետ անցկացրած ժամանակը գալիս է դպրոցից և այնտեղից սկսված շփումներից: Շնորհակալ եմ այս տարվան ինձ ավելի պատասխանատու, պունկտուալ դարձնելու և ուղղակի հավես ժամանակի համար: 

Գրականություն

Չարլի Չապլինի նամակն իր դստերը

Հրաչյա Աճառյան․ «Հուշեր Կոմիտասի մասին»

Եղիշե Չարենց․«Կոմիտասը հայ է, բայց աշխարհինն է, բոլորինը, մարդկությանը»

«Հուշեր Կոմիտասի մասին»

Իմ Կոմիտաս

“Մի մրահոն աղջիկ տեսա”

«Ռավեննայում»

«Սաադիի վերջին գարունը»

Ավետիք Իսահակյան․ փաթեթ

Էռնեստ Հեմինգուեյ «Դեղձանիկը՝ նվեր»

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Արտիստը»

Վահան Տերյանի անծանոթ նամակը

Վահան Տերյանի վերջին ժամերը

Հայոց լեզու

Բաղաձայնների ուղղագրություն

Երկշարք բաղաձայնների ուղղագրություն

Երկհնչյուններ և ձայնակապ

Երկշարք բաղաձայնների ուղղագրություն

հոդակապ ունեցող բառերը։

Բառակազմություն

Բարդությունների տեսակներ

Գործնական Քերականություն

Հոմանիշ և հականիշ բառեր

Համանուն և հարանուն բառեր

Բայի դիմավոր և անդեմ ձևեր

Աշխատանք Շտեմարանով

Էկոլոգիա

«Կղզի» մուլտֆիլմի վերլուծությունը

«Տուն» ֆիլմի վերլուծություն

Բնապահպանական աղետներ պատերազմի ընթացքում

Հանքային արդյունաբերություն

Սոթքի ոսկու հանք

Հրաբուխներ

Ջուր

Հասարակագիտություն

Կրոնը և քաղաքականությունը

Ահաբեկչություն

Երևան քաղաքի ապաստարանները

Արվեստ

Թատրոնը

Գեղագիտական ճաշակ և իդեալ

Երջանկություն

Բարոյականություն

Պատմություն

Վանի թագավորությունը

Վանի թագավորության անկումը

Քիմիա

Հիմքեր հետազոտական աշխատանք

Քանակաչափություն: Քանակական օրենքները քիմիայում

Կենսաբանություն

Բջջի անօրգանական նյութերը

Սպիտակուցներ

Նուկլեինաթթուները

Միտոքոնդրիումներ

Անգլերեն

Homework

Tasks for 19.10 – 20.10

Test

Homework

Homework 1.3

Homework 1.4

Մաթեմատիկա

Արքիմեդեսը

Рубрика: English

Homework 1.4

I am not listening

She is having

He is learning

They are speaking

It is geting

Tim is not working

I am looking

It is working

They are building

He is not enjoying

The weather is changing

He is starting

Рубрика: English

Homework 1.3

Why are you crying

Is she working today

What are you doing these days

What is she studying

What are they doing

Are you enjoying it

Why are you walking so fast

Рубрика: English

Homework

1. is writing

2. are losing

3. is having

4. is staying

5. am not lying

6. is always using

7. are having

8. Are you playing

Рубрика: English

Test

 1. John and Mary ……. the radio.

a. are listening on b. are listening to c. is listening on d. is listening to

2. What’s his name?

a. It’s name Jack b. It’s a Jack c. It’s Jack’s name d. It’s Jack

3. The lamp is …….. the television.

a. at b. next to. c. near of d. between

4. My brother is writing ………

a. by a pencil b. with pen c. in a paper d. in a book

5. Monday is the first day

a. Tuesday is the second b. The second bis thursday c. Tuesday is the fourth d. The fourth is thursday.

6.Micheal ….for the Bank since last year.

a.did work b. has worked c.does work d. works

7. I’m really looking forward ….. this exercise

a.to finish b.finishing c. finish d.to finishing

8.Suddenly, we heard a loud noise, but outside, there ……..there!

a.was nobody b. is anybody c. wasn’t nobody d.was somebody

9.Michael………Paris in the morning

a.to leaving b leaves for c  is leaving for d. leave to

10. a. What’s like the weather? b. How’s the weather? c. What’s the weather like? d. How the weather is?

11.I ….. working at night nowadays.

a. used to b. used c. am used to. d would

12.I wish I ….. a million dollars, I’m tired of being poor.

a. have b would have c.had d. had had

13.  …..in telling me these lies, because you know I don’t believe you.

a. There is no use b.  It is no point c.It is no use d. It is usefulness

14.  By this time tomorrow we ….. the meeting.

a. will have b. will have had c. are having d.will had had

17. collapse

a. build b. fall down. c. stay safe d. keep safe

18. prospect

a. cause b. expectation. c. approach d. promotion

19. proficient

a. proud b. skilled c. wise d. well – known

20.vital

a. wear b. stiff c. necessary d. unimportant

21. Match the words with their meanings

 1. conventional ————- a. elevator
 2. prohibit ————- ———–b. creative
 3. lift ——————————-c. fluctuate
 4. disperse ———————- d. convincing
 5. cogent ————————e. customary
 6. ingenious ————————- f. scatter
 7. vibrate —————————– g. ban

Conventional — customary

Prohibit — ban

Lift — elevator

Disperse — scatter

Cogent — convincing

Ingenious — creative

Vibrate — fluctuate

From the bold words find the one which is not correct.

22. Some fishes live at such enormous depths that they are almost complete blind

23. Animals that live in cold climates often hibernate throughout the winter when food is scarcely.

24. Morse code was an important way to send messages before the telephone and radio are invented. 

25. Language is an important factor in the accumulate of culture.

Рубрика: English

Tasks for 19.10 – 20.10

 1. b Read the article again and choose a, b, or c.
  1. 1 According to the article, shamans help people to…
   1. a communicate with dead relatives
   2. b solve their health problems
   3. c enter a parallel reality
  2. 2 Shamanshealpeopleby…
   1. a curing their depression
   2. b helping them to find something they have lost
   3. c dealing with their deep emotional problems
  3. 3 Harnam Sidhu and Shelly Khanna…
   1. a both had serious diseases
   2. b did not initially believe that shamanism could helpthem
   3. c have both become more deeply interested inshamanism
  4. 4 According to Klinger-Paul, shamanism…
   1. a requires time to work
   2. b only works ifpeople believe in it
   3. c may work only because ofthe placebo effect